×
Zasady miejsca

Zasady związane z COVID-19

Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort Gości, jak i swoich Pracowników wdrożyliśmy  wszystkie niezbędne procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości, mające na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19.

 • W pokojach obowiązuje zakaz używania łazienkowych suszarek nadmuchowych.
 • Posiłki są podawane w rygorze sanitarnym, w formie serwowanej w restauracji.
 • Sprzątanie podczas pobytu odbywa się tylko na wyraźne życzenie naszych Gości. 
 • W pokojach i na terenie Krainy Alkos obowiązuje zakaz odwiedzin i spotkań z osobami, które nie mają meldunku w obiekcie.

 

REGULAMIN & INFORMACJE

 

Ważne informacje przed przyjazdem - PRZECZYTAJ

 

SERDECZNIE WITAMY W KRAINIE ALKOS

W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWU UDANEGO WYPOCZYNKU I UNIKNIĘCIA NIEPOROZUMIEŃ UPRZEJMIE PROSIMY O PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ  REGULAMINU:

 

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 

1

 

 • Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

 

 • Recepcja może odmówić zameldowania Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu Kraina Alkos lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu Kraina Alkos lub innych osób przebywających w obiekcie Kraina Alkos albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości.

 

 • Dokonanie rezerwacji w Krainie Alkos jest równoznaczne z zapoznaniem, przyjęciem i zaakceptowaniem w całości niniejszego regulaminu przez Gościa.

 

 • Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, w każdym pokoju oraz na stronie www.krainaalkos.com.pl

 

 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Kraina Alkos

 

2

 

 • Wszyscy Goście obiektu Kraina Alkos podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

 

 • Formalności związane z meldunkiem, kaucją za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu.

 

 • Gość zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za pakiet/pobyt/kaucję w momencie zameldowania. W momencie odmowy Recepcja ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.

 

 • Obiekt Kraina Alkos ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty.

 

 • Pobieramy depozyt w kwocie 600 zł na 30 dni przed przyjazdem. Zwracamy depozyt w ciągu 7 dni od daty wyjazdu - jeśli nie zanotujemy szkód w pokoju, wykraczającego poza normalne użytkowanie nieporządku, który wymaga specjalistycznego czyszczenia lub jakiejkolwiek innej poważnej szkody wynikłej podczas pobytu Gościa (informujemy iż dowodem przy kwestiach spornych może być nagranie z monitoringu).

 

 • Kraina Alkos zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu pieniężnego w wysokości 600zł. Depozyt może zostać pobrany przez Recepcję gotówką lub przy pomocy preautoryzacji z karty płatniczej. W przypadku odmowy dokonania w/w wpłaty Recepcja ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju.

 

 • Gość najmujący pokój, zobowiązany jest do okazania Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym swoją tożsamość.

 

 • W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający identyfikację osoby meldującej się, Recepcja oraz właściciel ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

 

 • Jeżeli liczba Gości jest wyższa niż wcześniej ustalono Recepcja oraz właściciel Krainy Alkos ma prawo odstąpić od umowy z winy Gości.

 

 • Podstawą zameldowania w obiekcie Kraina Alkos jest podpisanie przez Gościa karty meldunkowej.

 

 • Podpisując kartę meldunkową Gość składa własnoręczny podpis iż zapoznał się i akceptuje regulamin obiektu Kraina Alkos.

 

 • W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, numer tablic rejestracyjnych pojazdu, a także inne wymagane przez nasz obiekt dane, których autentyczność potwierdza własnym podpisem.

 

 • Informujemy, że dokumenty tożsamości okazywane w trakcie meldunku nie są skanowane lub kserowane.

 

 • W związku z zapisami RODO, obiekt Kraina Alkos ma prawo przetwarzać dane osobowe Gościa, służące poprawnemu wykonaniu świadczonej usługi. Gościowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z zapisem Art 17 RODO.

 

 • Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Krainie Alkos oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 • Gość wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych dotyczących aktualnych ofert obiektu Krainy Alkos, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

3

 

 • Pokój/apartament wynajmowany jest na doby poprzez wcześniejszą opłaconą w całości rezerwację online.

 

 • Doba noclegowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

 

 • Ze względu iż personel Recepcji rozpoczyna pracę od godziny 16:00 nie ma możliwości wcześniejszego przyjazdu. Brama wjazdowa na teren obiektu Krainy Alkos jest zamknięta. Reasumując, przyjazd Gościa do pokoju/apartamentu może nastąpić od godziny 16:00 w pierwszym dniu jego pobytu.

 

 • Prosimy w dniu przyjazdu o poinformowanie Recepcji o planowanych godzinach przybycia do Krainy Alkos.

 

 • Zameldowanie od godziny 16:00 do godziny 21:00 jest bezpłatne. Przyjazd w późniejszych godzinach wymaga indywidualnego potwierdzenia oraz podlega dodatkowej opłacie: 21:00-24:00 = 50PLN, a po północy 100 PLN. Kwota liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania na przyjazd Gościa. Płatność regulowana podczas zameldowania.

 

 • Jeśli planujecie Państwo przyjazd późniejszy niż do godziny 21.00 prosimy o uzgodnienie tego faktu telefonicznie z Recepcją. Brak informacji o późniejszym przyjeździe może spowodować niezameldowanie Gościa, gdyż Recepcja kończy pracę o godzinie 21:00.

 

 • Opuszczenie pokoju/apartamentu i zdanie kluczy powinno nastąpić nie później niż do godziny 11:00 ostatniego dnia najmu. Pozostanie w pokoju/apartamencie lub pozostawienie rzeczy w pokoju/apartamencie poza godziną 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę blokowania pokoju/apartamentu w celu jego sprzątnięcia, chyba że uzyskał wcześniej zgodę Recepcji na bezkosztowe opuszczenie pokoju/apartamentu po godzinie 11:00.

 

 • Kraina Alkos zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie uregulowania płatności za dodatkowe usługi oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 

 • UWAGA – Przedłużenie godzin pobytu bez uzgodnienia skutkuje podwójną opłatą za dzień pobytu. Należne środki pieniężne zostaną pobrane z karty.

 

 • Jeżeli na karcie płatniczej Gościa nie będzie środków pieniężnych, to kaucja zostanie pobrana od Gościa przez Recepcję w gotówce w wysokości 600 zł PLN.

 

 • Kaucja w gotówce zostanie zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu pokoju/apartamentu bez uwag.

 

 • Kaucja pobrana poprzez preautoryzację z karty płatniczej , zostanie zwrócona Gościowi do 7 dni od wymeldowania, po przyjęciu pokoju/apartamentu bez uwag.

 

 • Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Gościa podczas pobytu lub zgubienia klucza do pokoju albo pilota do bramy. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Gość zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody.

 

 • Brak pobrania wpłaty kaucji powoduje zerwanie umowy z przyczyn leżących po stronie Gościa.

 

4

 

 • W dniu wyjazdu obsługa sprawdza stan pokoju/apartamentu w obecności Gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze pokoju/apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z Gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

 

 • Dodatkowo, zważywszy na treść art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 1823) obiekt Kraina Alkos niniejszym oświadcza, iż nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 • Gość podczas zameldowania otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i pilot do bramy , które zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w kwocie 150 zł, (jeżeli nastąpi konieczność wymiany wkładki do zamka opłata wzrośnie o dodatkową kwotę w wysokości 250zł), zgubienie pilota powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w kwocie 600 zł.

 

 • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia pokoju/apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy oraz pilota do bramy bez dostępu do nich osób postronnych. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament Gość powinien wyłączać światło i inne urządzenia elektryczne oraz sprawdzić czy woda jest zakręcona. W przypadku nie zastosowania się do tego, Gość ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.

 

 • Późniejszy przyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od obiektu Kraina Alkos nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 

 • Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od obiektu Kraina Alkos (choroba Gościa lub towarzyszących mu osób, choroba członka rodziny przebywającego w innym miejscu niż obiekt Kraina Alkos, inne wypadki losowe dotyczące Gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Krainy Alkos), nie uprawnia Gościa do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

 

5

 

 • Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać na terenie oraz w obiekcie Kraina Alkos.

 

6

 

 • Dbając o kameralność obiektu i komfort gości, obowiązuje całkowity zakaz przyjazdu (odwiedzin) większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja.

 

 • Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w pokoju oraz na terenie Krainy Alkos. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

 

 • Goście Krainy Alkos nie mogą bez zgody Recepcji przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny na terenie siedliska dodatkowych osób traktując ich, jako swoich Gości.

 

 • Odwiedzających Państwa Gości zapraszamy do części ogólnodostępnej przy barze nad rzeką (bar jest otwarty w sezonie letnim).

 

 • Gość najmujący pokój/apartament nie może przekazywać najmu pokoju/apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynie doba, za którą uiścił opłatę. W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem pokoju/apartamentu.

 

 • Jeżeli jednak obsługa obiektu Kraina Alkos zauważy iż osoby niezameldowane przebywają z Gościem na terenie Krainy Alkos lub w pokoju/apartamencie wynajętym przez Gościa, będzie równoznaczne to z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój/apartament na zakończenie pobytu w trybie natychmiastowym. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie w dniu wymeldowania Gościa, dodatkowo zostanie naliczona kwota (która zostanie pobrana od Gościa najmującego pokój/apartament) za nie przestrzeganie regulaminu w kwocie 200 zł od każdej osoby.

 

 • Recepcja oraz właściciel Krainy Alkos może w każdym momencie zakazać przebywania osobie niezameldowanej w pokoju/apartamencie oraz na terenie należącym do Krainy Alkos w przypadku, jeżeli osoby te będą naruszać regulamin obiektu Kraina Alkos (lub podczas poprzedniego pobytu osoby takie rażąco naruszyły regulamin) wyrządzając szkodę w mieniu Krainy Alkos lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu Kraina Alkos lub innych osób przebywających w Krainie Alkos albo też w inny sposób zakłóciły spokojny pobyt Gości.

 

 • Jeżeli osoby zameldowane oraz niezameldowane w godzinach ciszy nocnej (22:00 - 8:00) będą zakłócać spokój pozostałym Gościom muszą się liczyć z interwencyjnym wezwaniem Policji. Natomiast Gość który wynajął pokój/apartament i zaprosił takie osoby, opłaci podwójną kwotę doby za pokój/apartament oraz przeprosi w swoim imieniu wszystkich pozostałych Gości wypoczywających w Krainie Alkos za zakłócenie spokoju. Przeprosiny dla wszystkich Gości będą odbywać się w godzinach 9:00-11:00 podczas zejścia Gości na śniadanie. Brak przeprosin będzie skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w kwocie 1000 zł oraz uniemożliwi przyszłościowych rezerwacji w Krainie Alkos.

 

 • Brak wpłaty oraz przeprosin będzie skutkować natychmiastowym wymeldowaniem Gościa.

 

 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Recepcja oraz właściciel Krainy Alkos ma prawo wymówić w trybie natychmiastowym pokój/apartament bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Recepcja oraz Właściciel nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 

 • Osoby o których mowa powyżej zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań Recepcji/Właściciela oraz uregulowania nieopłaconych należności za dotychczasowe świadczenia.

 

 • Obiektowi Kraina Alkos przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na teren i do obiektu Kraina Alkos w razie nieuregulowania przez Gościa dodatkowych należności za świadczone usługi.

 

7

 

 • Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa osobistego, stosując się m.in. do poniższych zakazów:  
  • -prosimy o niewrzucanie niedopałków papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki,
  • -prosimy o niewrzucanie niedopałków papierosów i zapalonych oraz zużytych zapałek przez okno oraz z tarasu
  • -prosimy o niepalenie tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych np. w łóżku i na kanapach znajdujących się na tarasach.

 

 • Na terenie oraz w obiekcie Kraina Alkos zabronione jest stosowanie niedozwolonych używek.

 

 • W pomieszczeniach oraz na tarasach należących do pokoi/apartamentów, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 81 , poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz niedozwolonych używek.

 

 • Złamanie zakazu palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz niedozwolonych używek w pomieszczeniach (także w łazienkach) oraz na tarasach należących do pokoi/apartamentów jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa najmującego pokój/apartament zgody na pokrycie kosztów doprowadzenia pokoju/apartamentu do poprzedniego stanu (odświeżenie) - wietrzenie, czyszczenie chemiczne pościeli, firan i zasłon, wykładzin, dywanów, itp. Koszt dearomatyzacji i dezynfekcji pokoju to min. 1200 zł, a apartamentu to minimum 2100 zł.

 

 • Dla bezpieczeństwa Gości w każdym pokoju/apartamencie oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych znajduje się instalacja wykrywająca zadymienie.

 

 • W przypadku uruchomienia alarmu p.poż. w wyniku zadymienia (poprzez palenie papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz niedozwolonych używek) Gość zostanie obciążony dodatkową karą pieniężną według cennika obiektu Kraina Alkos w kwocie 3 000 zł oraz dodatkowo z kosztami związanymi z przyjazdem straży pożarnej. Ponadto Gość zobowiązuje się do przeprosin wszystkich innych Gości za zakłócenie spokoju (ewakuacja Gości z budynku). Przeprosiny dla wszystkich Gości będą odbywać się w godzinach 9:00-11:00 podczas zejścia Gości na śniadanie. Brak przeprosin będzie skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w kwocie 1000 zł oraz uniemożliwi przyszłościowych rezerwacji w Krainie Alkos.

 

 • Brak wpłaty oraz przeprosin będzie skutkować natychmiastowym wymeldowaniem Gościa.

 

 • Jeśli obsługa obiektu Krainy Alkos stwierdzi, że Gość złamał zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz niedozwolonych używek w ogólnodostępnych pomieszczeniach wspólnych, Recepcja naliczy karę pieniężną za każdorazowe złamanie w/w zakazu w kwocie – 500 zł.

 

 • Obowiązuje zakaz palenia w kominkach produktami innymi niż jest to zalecane przez obiekt Kraina Alkos. Do palenia w kominkach używamy wyłącznie suchego wysezonowanego drewna liściastego.

 

 • Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu pokoju/apartamentu należą do Gościa. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Gościa.

 

8

 

 • Prosimy o niezaśmiecanie terenu niedopałkami papierosów.

 

 • Zabrania się nadmiernego hałasowania w budynku oraz na terenie Krainy Alkos, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

 

 • Przestrzenie ogólnodostępne są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

 

 • W przypadku konieczności interwencji przez przedstawiciela obiektu Krainy Alkos względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie obiektu, interwencja może zostać zarejestrowana w postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i materialnych zarówno obiektu Krainy Alkos jak i interweniującego przedstawiciela obiektu. Zarejestrowanie interwencji będzie w razie konieczności służyć jako środek dowodowy w celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.

 

 • Gość wypoczywający w Krainie Alkos zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego pokoju/apartamentu w należytym stanie.

 

9

 

 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Kraina Alkos oraz w każdym innym miejscu na terenie obiektu powstałe z winy jego lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. Dotyczy to także sprzętu wodnego (kanu, łodzie + silniki), rowerów do jazdy, leżaków oraz mebli ogrodowych itp.

 

 • Hamaki oraz kokony przeznaczone są do użytku tylko przez jedną osobę.

 

 • Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej obiektowi Kraina Alkos następuje przez zapłatę kary pieniężnej (kary umownej).

 

 • Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Gość zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody.

 

 • Wszelkie usterki należy zgłaszać natychmiast Recepcji. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na numer kontaktowy 501 602 138.

 

 • Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa (bez przekazania dla Recepcji kluczy do pokoju/apartamentu, pilota do bramy), może spowodować roszczenia ze strony obiektu Kraina Alkos.

 

 • Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości ( w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 • Zanieczyszczenia lub uszkodzenia (np. rozbita kabina prysznicowa, zepsuta bateria prysznicowa, zbita szyba itp. uniemożliwiające przyjmowanie następnych Gości będą skutkowały obciążeniem za powstałe straty i utracone korzyści.

 

 • Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez obiekt Kraina Alkos szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, obiekt Kraina Alkos ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.

 

 • Kraina Alkos zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.  Wobec powyższego Gość upoważnia niniejszym przedstawiciela Recepcji obiektu Kraina Alkos do dokonania czynności pobrania należności z karty. Pobranie środków z karty może nastąpić maksymalnie do 7 dni od wymeldowania.

 

10

 

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach/apartamentach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. kuchenek (piecyków) turystycznych, palników gazowych, grzałek, grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

 

 • Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).

 

 • Zabrania się wnoszenia do pokojów/apartamentów (oraz wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń) łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych, żrących oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 

 • Zabrania się wnoszenia do pokojów/apartamentów (oraz wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń) przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych, itp.

 

 • Ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe zakazuje się palenia nie osłoniętych świec i kadzidełek. Prosimy używać szklanych, metalowych, ceramicznych lub innych niepalnych osłon oraz kaganków.

 

 • Wynoszenie do pokoju/apartamentu lub na teren obiektu Kraina Alkos dekoracyjnego wyposażenia, między innymi szklanych latarni z świecami bez uzgodnienia z Recepcją jest zabronione.  W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Gość zostanie obciążony karą grzywny w wysokości minimalnej 150 zł za każdy wyniesiony przedmiot dekoracyjny.

 

 • Obowiązuje zakaz rozpalania grilla na tarasach oraz na terenie obiektu Kraina Alkos.

 

 • Odpalanie fajerwerków na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Gość zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 500 zł.

 

 • Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się z instrukcją przeciwpożarową i planem drogi ewakuacyjnej która znajduje się w recepcji.

 

 • Gość ma obowiązek idąc spać zamknąć drzwi pokoju kluczykiem i wyjąć go z zamka drzwi, aby w razie pożaru można było dostać się do pokoju za pomocą klucza zapasowego.

 

 • Palenie ogniska jest możliwe tylko w miejscu do tego przeznaczonym i przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

 

11

 

 • Każdorazowo, opuszczając pokój/apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz. Podczas całego pobytu klucz zawsze pozostaje przy osobach wynajmujących pokój/apartament.

 

 • Przy wymeldowaniu klucz przynosimy na recepcję.

 

 • Obiekt Kraina Alkos nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.

 

 • Odpowiedzialność obiektu Kraina Alkos z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu Kraina Alkos regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

 

 • Odpowiedzialność obiektu Kraina Alkos podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji przy czym ich wartość nie może przekroczyć 2000 zł.

 

 • Recepcja ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 

 • Kraina Alkos nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone Gościowi przez swojego pracownika lub inną osobę której obiekt Kraina Alkos powierzył wykonywanie usług w swoim imieniu, gdy ich zachowanie lub wyrządzone szkody nie pozostają w związku z wykonywaniem przez nich pracy lub powierzonych usług, w szczególności gdy nie wystąpiły podczas wykonywania ich obowiązków lecz w czasie przebywania przez nich na terenie Krainy Alkos przed lub po wykonaniu pracy/usług, w celach noclegowych, wypoczynkowych, rekreacyjnych, prywatnych, biznesowych, itp.

 

 • Kraina Alkos nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających na terenie obiektu Kraina Alkos.

 

 • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

12

 

 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji (tel.501-602-138), co zapewni odpowiednią reakcję.

 

 • Wszystkie uwagi z Państwa strony będą mile widziane, ponieważ jakość usług jest naszym priorytetem.

 

 • Gość powinien zawiadomić także Recepcję o wystąpieniu usterki, awarii (np. wyciek wody ze spłuczki wc), uszkodzonym lub niesprawnym wyposażeniu pokoju/apartamentu (np. przepalona żarówka, niedziałający pilot od telewizora itp.) niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Recepcję, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

 

13

 

 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju/apartamencie będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 

 • W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt Kraina Alkos przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Krainy Alkos lub obiekt przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 

 • Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

 

14

 

 • W uzasadnionych przypadkach (otwarte okno podczas burzy, pojawiający się dym itp.) personel recepcji może wejść do pokoju/apartamentu pod nieobecność Gości.

 

15

 

 • W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w wynajętych pokojach/apartamentach.

 

 • Pokoje/apartamenty sprzątane są na życzenie Gościa za dodatkową opłatą.

 

 • Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń.

 

 • Za dodatkowe sprzątanie pokoju/apartamentu na życzenie będzie pobierana opłata w wysokości 120 zł, pokoju z tarasem 160zł, a za sprzątanie apartamentu z tarasem 250 zł.

 

 • Sprzątanie pokoi/apartamentów ustalane jest indywidualnie z Recepcją w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego niż 3 noce).

 

 • W ramach sprzątania na życzenie wykonywane są następujące czynności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ścielenie łóżek,
  • odkurzanie pokoju/apartamentu, łazienki, tarasu,
  • sprzątnięcie łazienki,
  • opróżnienie śmietników.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Ponieważ dbamy o środowisko przy dłuższych pobytach (powyżej 3 nocy) pościel i ręczniki zmieniamy na Państwa prośbę (za dodatkową opłatą).

 

 • Wymiana pościeli - dopłata w wysokości 50 zł ( od osoby).

 

 • Ręczniki wymieniamy na wyraźne życzenie Gościa po poinformowaniu Recepcji.

 

 • Nie porządkujemy osobistych rzeczy.

 

 • Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 2000 zł.

 

 • Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń będzie skutkowało dodatkowymi opłatami.

 

16

 

 • Prosimy Państwa o przestrzeganie savoir-vivre w kwestii ubioru wewnątrz budynku. Stroje kąpielowe/plażowe prosimy używać wyłącznie na dworze. Przed wejściem do budynku prosimy się ubrać.

 

 • Zabrania się w przestrzeni powietrznej otwartej nad terenem obiektu Kraina Alkos i w przestrzeniach ogólnodostępnych (hol, korytarze, sala śniadaniowa, itp.) puszczania dronów i innych podobnych bezzałogowych, zdalnie sterowanych modeli i urządzeń latających, bez uzyskania zgody Recepcji.

 

17

 

 • Przed wypłynięciem kajakiem lub łódką prosimy zawsze sprawdzić, czy zostały wydane kamizelki ratunkowe dla wszystkich uczestników wyprawy.

 

 • Podczas rezerwacji sprzętu rekreacyjnego prosimy podać ilość osób uczestniczących w wyprawie, aby personel dobrał odpowiednie kamizelki asekuracyjne.

 

 • Dla Gości wypoczywających w Krainie Alkos za dodatkową opłatą organizujemy spływy po rzece Krutynii. Chęć wzięcia udziału deklarujemy podczas zameldowania.

 

 • Gość będący w stanie nietrzeźwości albo w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub środka odurzającego, nie może korzystać z wypożyczenia roweru i sprzętu wodnego (łodzie wiosłowe, kajaki).

 

 • Zabrania się spożywania alkoholu wypływając na wodę oraz zażywając kąpieli w rzece.

 

 • Składanie rezerwacji na wypożyczenie tego samego dnia roweru, łodzi wiosłowej lub kajaka prosimy zgłaszać do godziny 11:00.

 

 • UWAGA! Opłata za wypożyczenie jest naliczana od czasu na jaki została złożona rezerwacja na skorzystanie z sprzętu rekreacyjnego, a nie od czasu gdy Gość zacznie faktycznie używać sprzętu.

 

 • UWAGA! Na Gościu spoczywa obowiązek poinformowania Recepcji (tel.501-602-138) o zakończeniu korzystania z sprzętu rekreacyjnego. Brak takiej informacji ze strony Gościa spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty do momentu aż personel Krainy Alkos zauważy odstawiony sprzęt rekreacyjny.

 

 • Kajaki oraz łodzie należy zwrócić do godziny 19:00. Zdanie kajaków, łodzi po godzinie 19:00 będzie skutkowało doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł. Zdanie kajaków, łodzi po godzinie 21:00 będzie skutkowało doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł.

 

 • Wypożyczając łódź w celu wędkowania, prosimy zgłosić czy będą Państwo korzystać z jednej czy dwóch kotwic.

 

 • Wypożyczając sprzęt należący do Krainy Alkos Gość wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z jego niewłaściwą eksploatacją.

 

 • Za wypożyczony sprzęt turystyczny odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

 

 • Prosimy przy wypożyczeniu ocenić stan sprzętu (zalecamy zrobić dokumentację video lub fotograficzną), ponieważ przy jego zwrocie, pracownik sprawdza czy stan nie uległ zmianie (zadrapania, rysy, pęknięcia).

 

 • Na rzece czasami (głównie w weekendy) panuje wzmożony ruch kajakowy, dlatego prosimy pływać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zwracamy się z prośbą, aby mieć na uwadze fakt, iż pod wodą znajdują się konary oraz wywrócone drzewa. Płyń więc ostrożnie - powoli aby wcześniej zauważyć przeszkodę.

 

18

 

 • Uprzejmie prosimy wędkarzy o nie patroszenie ryb na kładce oraz na kąpielisku. Prosimy o pozostawienie miejsc w czystości.

 

 • Wędkarze nie mogą pozostawiać zarzuconych wędek bez nadzoru.

 

 • Składowanie wędek, podbieraków i innego sprzętu, gdy nie jest używany prosimy przechowywać przy swoim samochodzie.

 

 • Jeżeli zamierzają Państwo wędkować, prosimy pamiętać o wykupieniu pozwolenia. Najbliższy sklep znajduje się w Mikołajkach.

 

 • Osobom wędkującym nie zezwala się z nieodpłatnego korzystania z zacumowanych przy barze łódek.

 

19

 

 • Zabrania się wywieszania mokrych ręczników, bielizny za okna, na balustradach tarasów oraz na poręczach schodów prowadzących do budynku. Pokoje z tarasami zostały wyposażone w specjalne dodatkowe suszarki ścienne przeznaczone do tego celu. Pokoje bez tarasów posiadają w łazienkach grzejniki, z których prosimy korzystać.

 

 • Jeżeli zabraknie miejsca do rozwieszenia mokrej bielizny, ręczników itp. na grzejnikach zamontowanych w łazienkach, prosimy zwrócić się do Recepcji.

 

20

 

 • Prosimy o zamykanie okien w pokojach oraz drzwi wejściowych do budynku ze względu na wlatujące owady, a także z powodu, iż pomieszczenia ogólnodostępne są klimatyzowane.

 

 • Informujemy, że każde otwarte okno w pokoju/apartamencie oraz pozostawione niedomknięte drzwi wejściowe do budynku zmniejszają sprawność klimatyzacji.

 

 • Prosimy nie trzaskać drzwiami.

 

21

 

 • Zabrania się spożywania własnego alkoholu na terenie obiektu, w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na ognisku przy barze. Dozwolone jest spożywanie własnego alkoholu w pokoju/apartamencie wynajmowanym przez Gościa.

 

 • Produkty znajdujące się w minibarku są sprzedawane według stawek z cennika dostępnego w pokoju.

 

 • Chęć organizacji ogniska zgłaszamy w recepcji (tel. 501 602 138).

 

 • Aby rozkoszować się żywiołem ognia należy spełnić tylko dwa warunki:
  • Opłacić przygotowanie ogniska w cenie 100zł.
  • Goście nie przynoszą swojego alkoholu! Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego baru.

 

22

 

 • W Krainie Alkos obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 

 • Zwierzęta nie są akceptowane. Obsługa obiektu Kraina Alkos ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego Gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do Krainy Alkos.

 

 • Kraina Alkos nie zwraca uiszczonej opłaty rezerwacyjnej Gościom którzy przywiozą ze sobą zwierzęta.

 

23

 

 • Dla pojazdów Gości Krainy Alkos udostępniamy bezpłatne, ogrodzone miejsce parkingowe.

 

 • Każdy pokój/apartament ma prawo do jednego miejsca parkingowego wliczonego w cenę pobytu.

 

 • Za każde dodatkowo zajęte miejsce będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł/noc/miejsce

 • Parking jest całodobowo monitorowany, a brama wjazdowa zamykana.

 

 • Kraina Alkos nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdu Gościa (chyba że uszkodzenie powstało z winy właściciela obiektu Kraina Alkos) lub utratę pojazdu należącego do Gościa niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na ogrodzonym parkingu należącym do obiektu Kraina Alkos czy na parkingu przed frontem budynku lub w jego okolicach i bez względu na to czy obiekt Kraina Alkos z tego tytułu pobiera opłatę.

 

 • Kraina Alkos nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe Gościa niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na ogrodzonym parkingu należącym do obiektu Kraina Alkos czy na parkingu przed frontem budynku lub w jego okolicach i bez względu na to czy obiekt Kraina Alkos z tego tytułu pobiera opłatę.

 

 • Osoby niezameldowane parkują samochody przed budynkiem (na poboczu drogi).

 

24

 

 • Kraina Alkos ma obowiązek  zapewnić Gościom:                                                                                                                                                                                                                                  

- warunki pełnego i nieskrępowanego  wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

- wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

25

 

 • Na życzenie Gościa obiekt Kraina Alkos świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji z pobytem i atrakcjach okolicy,

- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa,

- zamawianie taksówek,

- z Recepcji można wypożyczyć zegar z budzikiem.

 

26

 

 • Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem pokoju/apartamentu (np. meble, ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Na zewnątrz można wynosić koce piknikowe, które są na wyposażeniu każdego pokoju/apartamentu.

 

 • Nie należy przenosić, wynosić ani przestawiać wyposażenia pokoju/apartamentu i części wspólnych. Goście ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody lub straty wyrządzone poprzez takie działanie.

 

 • Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach/apartamentach jakichkolwiek zmian w ich wyposażeniu.

 

 • W pokojach/apartamentach możemy łączyć łóżka w małżeńskie (double) lub pozostawiać je jako pojedyncze (twin). Jeżeli masz szczególne wymagania co do konfiguracji łóżek, prosimy o informację przed przyjazdem, co najmniej 1 dzień przed.

 

 • Prosimy, aby przed opuszczaniem pokoju/apartamentu zamknąć okna i sprawdzić czy woda została zakręcona oraz czy TV oraz światła zostały wyłączone.

 

 • Jeżeli wieczorem zakończą Państwo wypoczynek na tarasie, to prosimy o zgaszenie oświetlenia.

 

 • Prosimy o dbanie o wynajęty pokój/apartament.

 

27

 

 • Kanały telewizyjne są zaprogramowane. Prosimy nie przestrajać odbiorników.

 

28

 

 • Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

 

29

 

 • Śniadania serwowane są w grotach od godz. 9:00 do 11:00 
 • Śniadanie dodatkowo płatne 30zł od osoby
 • Na śniadaniu zawsze mamy potrawy mięsne i wegetariańskie.

 

 • Nie gotujemy według diet leczniczych oraz nie gwarantujemy braku alergenów w potrawach (np. w przyprawie curry występuje gorczyca).

 

 • Z sali śniadaniowej nie wolno wynosić do pokoi/apartamentów zastawy stołowej i innych przedmiotów wyposażenia restauracji oraz żywności .

 

 • Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie wynoszenie jedzenia na wynos.

 

 • Istnieje możliwość wykupienia jedzenia oraz napoi na wynos. Prośbę zakupu prosimy zgłaszać obsłudze.

 

 • W obiekcie Kraina Alkos nie ma możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków - pokoje/apartamenty nie są do tego dostosowane.

 

30

 

 • W sezonie letnim nad rzeką Krutynią jest otwarty nasz Bar, gdzie serwujemy ulubione dania naszych Gości, przekąski, napoje gorące, orzeźwiające oraz alkoholowe. W barze między innymi można skosztować regionalnego mazurskiego piwa oraz najlepszych lodów włoskich.

 

 • Korzystając z oferty Baru jest możliwe zapisywanie konsumpcji „na pokój” i rozliczenie się w dniu wyjazdu. Przy składaniu zamówienia prosimy o okazanie klucza hotelowego oraz o poinformowanie barmana, w którym pokoju są Państwo zameldowani.

 

 • Akceptujemy karty kredytowe.

 

 • Bar nad rzeką przedzielony jest ogrodzeniem, w którym znajduje się furtka. Prosimy, aby za każdym razem przymykać ją za sobą.

 

 • Zabrania się na terenie Baru spożywać własnego jedzenia i napojów, w tym alkoholu.

 

31

 

 • W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, zamachów i zagrożenia terrorystycznego, wybuchu wojny, zagrożenia epidemiologicznego i epidemii lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Kraina Alkos jest zwolniona z przyjętego zobowiązania realizacji złożonej rezerwacji. W takiej sytuacji, gdy przyjazd Gościa nie jest możliwy lub musi on skrócić pobyt, Kraina Alkos nie zwraca wpłaconego zadatku lub opłaty za pobyt. Kraina Alkos nie ma wpływu na sytuacje wyjątkowe.

 

 • W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Kraina Alkos jest zwolniona ze świadczenia usługi, a Gość może być zobowiązany do opuszczenia obiektu niezwłocznie.

 

 • W przypadku braku możliwości realizacji usługi ze względu na COVID-19 (wprowadzony zakaz przemieszczania się lub zamknięcie obiektów noclegowych) wpłacona kwota zostanie w 100 % zaliczona na poczet realizacji usługi w innym uzgodnionym terminie.

 

 • Kraina Alkos nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od Krainy Alkos tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, czy naprawy lub konserwacji urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności obsługa Krainy Alkos będzie starała się jak najszybciej usunąć.

 

32

 

 • Zakazuje się prowadzenia w obiekcie Kraina Alkos oraz na jego terenie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

 

33

 

 • Spożywanie własnego alkoholu w miejscach ogólnodostępnych jest niedozwolone.

 

34

 

 • UWAGA! Teren zewnętrzny oraz pomieszczenia ogólnodostępne są monitorowane.

 

35

 

 • Obiekt Kraina Alkos akceptuje następujące formy płatności: gotówka, przelew bankowy, karty płatnicze.

 

36

 

 • Opłatę miejscową/klimatyczną w wysokości 2,20 zł/os/dzień należy samodzielnie uregulować w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 

37

 

 • Cennik oferty Krainy Alkos z warunkami płatności znajduje się na stronie: www.KrainaAlkos.com.pl

 

38

 

 • Wynajęty pokój/apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu (do dyspozycji Gości jest odkurzacz oraz zestaw do sprzątania). Nie stosowanie się do tego zalecenia, skutkuje dodatkową opłatą za gruntowne sprzątanie pokoju w wysokości 300 zł, a apartamentu w wysokości 500zł.

 

 • Sortowanie śmieci jest wymagane, opisane pojemniki na śmieci znajdują się w pokojach/apartamentach.

 

 • Goście w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić poselekcjonowane śmieci do pojemników odpowiednio opisanych, które ustawione są na parkingu.

 

39

 

 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – Recepcja oraz Właściciel mają prawo wymówić pobyt (nakazać opuszczenie pomieszczeń obiektu oraz posesji) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

 

40

 

 • Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zaleceń, poszanowania mienia Krainy Alkos oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.

 

 

W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego regulaminu, Kraina Alkos może odmówić dalszego świadczenia usług.

Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do wytycznych personelu obiektu Krainy Alkos, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia, zniszczenia oraz opuszczenia terenu należącego do Krainy Alkos.

 

Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o  zgłoszenie tego przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej, czyli w momencie rezerwacji .

 

Jeżeli dotarłeś do końca naszego regulaminu to jesteśmy z Ciebie naprawdę dumni – gratulujemy!

Nagrodą jest piwo Krainy Alkos – przy zameldowaniu prosimy o poinformowanie nas, że zapoznali się Państwo z całym regulaminem :-)

AZYL DLA DOROSŁYCH